Department of Mathematics: Staff


Trystan Denhard

Graduate Program Coordinator

  
  (301) 405-5060
  MATH 1108

Stephanie Padgett

Chair Office's Coordinator and Planner

  
  (301) 405-5048
  MATH 1103

Jemma Natanson

Academic Program Specialist

  
  (301) 405-5058
  MATH 1108

Jackie Dwyer-Xec

Undergrad Office Manager

  
  (301) 405-5054
  MATH 1117A

Ida Chan

Undergraduate Academic Advisor

  
  (301) 405-7582
  MATH 1115

Kathryn Truman

Undergraduate Academic Advisor

  
  (301) 405-4362
  MATH 1113

Ayala Nuriely

Undergraduate Program Academic Coordinator

  
  (301) 405-5055
  MATH 1111

William Schildknect

Undergraduate Office Program Coordinator

  
  (301) 405-2100
  MATH 1117

Martha Hopkins

Undergraduate Office Admin

  
  (301) 405-5053
  MATH 1117

Liz Wincek

Department Coordinator

  
  (301) 405-4190
  MATH 1300

Agi Alipio

Director of Administrative Services

  
  (301) 405-5063
  MATH 1309

Ruth Yun

Payrol and Benefits Coordinator

  
  (301) 405-5065
  MATH 1306

Liliana Gonzalez

Business Coordinator

  
  (301) 405-5403
  MATH 1306

Rebecca Gore

Travel Coordinator

  
  (301) 405-8455
  MATH 1304

Aaron McQueen

IT System Analyst

  
  (301) 405-5125
  MATH 1102

Jeffery McKinney

IT Director

  
  (301) 405-3719
  AVW 1441

Jessica Sadler

AMSC Program Coordinator

  
  (301) 405-0924
  MATH 3103

Yodit Giackero

Accounting Associate

  
  (301) 405-5071
  MATH 1306